De stichting Lokale Omroep Roerstreek vormt de rechtspersoon van de op 1 januari 2007 ontstane Lokale Omroep Roerstreek (OR6).
Bij de gemeentelijke herindeling per 1 januari 2007 werden de voormalige gemeenten Roerdalen en Ambt Montfort samengevoegd tot de nieuwe gemeente Roerdalen.
Als gevolg hiervan konden de beide bestaande lokale omroepen (RTV en LORM) niet langer zelfstandig bestaan, immers de wet schrijft voor dat er binnen een gemeente slechts een zendmachtiging wordt verstrekt.
Intensief overleg tussen de besturen van beide omroepen en hun medewerkers leidde tot het besluit de Stichting Lokale Omroep Roer en Maas te transformeren tot de Stichting Lokale Omroep Roerstreek. De call-station naam werd OR6, verwijzend naar Omroep Roerstreek en de 6 kernen binnen de gemeente Roerdalen.
Dit werd notarieel vastgelegd in de statuten van 6 december 2006 en ingaande 1 januari 2007.Dit besluit betekende de voortzetting van de omroepactiviteiten van voorheen de Vereniging RTV en SLORM in de nieuwe stichting Lokale Omroep Roerstreek (OR6). RTV , in 1974 gestart als Stichting Lokale Omroep Melick en Herkenbosch, was de eerste lokale omroep in Nederland en kwam tot stand op initiatief van de toenmalige burgemeester Frans Fey. RTV heeft een rijke en turbulente historie in lokaal omroepland met veel ups en downs.
Veel goede programma’s werden er geproduceerd en uitgezonden met zeer veel enthousiaste vrijwilligers. LORM ontstond uit een particulier initiatief van nu nog aan OR6 verbonden medewerkers in 1988 en werd na uitbreiding van de initiatiefgroep met belangstellenden uit Maasbracht op 27 januari 1992 een feit door de oprichting van de Stichting Lokale Omroep Roer en Maas.
In 1998 wenste Maasbracht alleen verder te gaan en bleef LORM als zendgemachtigde voor de gemeente Ambt Montfort door gaan met het maken van lokale televisie uitzendingen. Aanvankelijk werden door OR6 de studio’s in Melick en Posterholt nog aangehouden.
Vanaf 1 januari 2009 is de studio van OR6 gesitueerd in de Apollohal in Melick op basis van een langjarig huurcontract met de gemeente Roerdalen. Naast het bestuur van OR6 is er een programmaraad actief waarin alle kernen vertegenwoordigd zijn.
De leden, op voordracht van het bestuur benoemd door de gemeenteraad, hebben een taak m.b.t. het media-aanbodbeleid en de controle daarop en vertegenwoordigen de belangrijkste in de gemeente voorkomende maatschappelijke, godsdienstige en culturele stromingen.
De Mediawet vormt het wettelijk kader waaraan de omroepactiviteiten worden getoetst. Het Commissariaat voor de Media houdt toezicht. Het bestuur dient hiertoe jaarlijks de gewenste gegevens te overleggen.
Een groep van enthousiaste vrijwilligers vormen de medewerkers die er voor zorg dragen dat er goede programma’s worden gemaakt en uitgezonden binnen het uitzendgebied, zijnde de gemeente Roerdalen. We noemen hier slechts de uitzendingen OR6-varia, politiek vooraf en de gemeenteraadsvergaderingen.
Daarnaast nog diverse uitzendingen van lokale activiteiten en plaatselijke actuele gebeurtenissen. Naast deze uitzendingen is er een permanent draaiende beeldkrant die vrijwel dagelijks wordt voorzien van nieuwe informatie vanuit de kernen van onze gemeente, veelal binnenkomend op het e-mailadres.

Ook is er een overzichtelijke website (www.or6.nl) waarop veel informatie, foto’s en uitgezonden programma’s vermeld